Кръстовиден лостов превключвател

Кръстовиден лостов превключвател

Изпълнява ролята на краен електрически изключвател. Задейства автоматичното поетапно редуциране на скоростта и спиране на движението на кранове или колички в края на релсовия път. Друго място на приложение е при ограничени зони, над които не трябва да преминава количката на крана. Задействането става от закрепени на подкрановите греди, респ. на моста гърбици.