Кабели за управление

Кабели за управление

В случай, че ABUCommander ще се прилага при подемници, произведени от различни от ABUS производители е необходима допълнителна букса с облекчаваща натоварването скоба – BJ24 (с номер за поръчка №76827).
При поръчка на кабел за управление да се упоменат типа и дължината на кабела SL=(контур подемник до горен контур бутониера с толеранс +150/100мм.
При използване на кабела за управление при подемник със защитно управление трябва да се отстрани щифта в Bajonett-щекера.